Školní řád ZUŠ Milevsko

Školní řád

 

Školní řád Základní umělecké školy Milevsko vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

 

 

I.                    Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 

1.   Žáci jsou povinni:

 

a)      řídit se zásadami tohoto školního řádu

b)            dodržovat zásady kulturního chování, být  slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem

c)   na začátku školního roku se dostavit do ZUŠ nejpozději do 3 vyučovacích dnů po

            zahájení školního roku, jinak místo může být obsazeno jiným uchazečem

d)            docházet do vyučování pravidelně a včas

e)            udržovat pořádek a klid ve školní budově a podřídit se v tomto směru pokynům učitelů a zaměstnanců školy

f)            vstupovat do sálu školy či do učeben pouze v přítomnosti vyučujícího

g)   aktivně se účastnit vyučování a nenarušovat nevhodně jeho průběh

h)      pobývat v budově školy nejdéle 15 minut před a 5 minut po vyučovací lekci, výjimkou jsou žáci čekající na další vyučovací hodinu (hudební nauka, komorní hra apod.)

i)        v hudebním oboru se zúčastnit výuky hudební nauky v 1. – 5. ročníku I. stupně, pokud se žák z vážných důvodů (např. překrývání rozvrhu HN s povinnou školní docházkou) nemůže výuky HN účastnit, může být na základě písemné žádosti rodičů této povinnosti zproštěn; pak je v pololetí a na konci školního roku přezkoušen z látky daného ročníku formou písemného testu, ke kterému se dostaví v určeném termínu 

j)        účastnit se a účinkovat na veřejných i interních akcích školy,veřejně vystupovat

na jiných akcích může žák ZUŠ pouze se svolením svého učitele a ředitele školy

k)      dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole, při každé své činnosti mít

 na paměti nebezpečí úrazu, chránit zdraví své i spolužáků

l)        přezouvat se před vstupem do učeben, nosit si obuv na přezutí, boty a svršky si žáci 

individuální výuky berou s sebou do učeben, žáci kolektivní výuky si věci odloží v určené šatně, za jejíž uzamčení odpovídá učitel, za věci odložené mimo vyhrazené prostory škola neručí

     m)   do školy nenosit věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat      

mravní výchovu žáků, dále nesmí nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce

a větší obnosy peněz

      n)   při ztrátě osobní věci, ihned ohlásit tuto skutečnost svému učiteli nebo jinému   

                  pracovníkovi školy

      o)            udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy

      p)   při používání zařízení školy, hudebních nástrojů, školních potřeb, učebnic i notového  

                  materiálu v souvislosti s výukou řídit se pokyny učitelů a jiných zaměstnanců školy

      r)   má – li zapůjčen nástroj či notový nebo jiný materiál z majetku školy, zacházet s ním

            opatrně a chránit ho před poškozením

      s)   při ukončení docházky odevzdat svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky

 

2.   Zletilí žáci  jsou dále povinni:

 

a)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

b)      nepřítomnost ve vyučování omluvit, (možno též telefonicky)

c)      v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání

d)      nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem

 

3.   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 

a)      zajistit, aby žák docházel řádně do školy

b)      na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka

c)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

d)            dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou v žákovské knížce (omluvit žáka je možno též osobně nebo telefonicky), předem známou nepřítomnost je nutno včas ohlásit vyučujícímu

e)      v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání

f)    při zapůjčení hudebního nástroje přebrat za nástroj odpovědnost, kterou stvrzují svým podpisem na smlouvě o zapůjčení

g)  odpovídajícím způsobem nahradit škodu na majetku školy, kterou způsobí žák     

     svévolně nebo z nedbalosti 

 

4.  Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné  

     věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních.                         

     Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách   

     školy.

 

5.  V budově školy není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, 

     manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením budovy, rovněž nesmí zapojovat   

     elektrické spotřebiče.

 

 

II.        Provoz a vnitřní režim školy

 

1.   Organizace školy

 

Základní umělecká škola Milevsko, Libušina 1217 je příspěvkovou organizací zřízenou krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

 

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

 

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

 

2.    Organizace výuky

 

Vyučování

a)      vyučování se řídí rozvrhem hodin

b)      otevírání a uzavírání budov školy vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů

c)      střídání pracovních míst ve výuce je dáno rozvrhem hodin; pracovními místy mohou být: kmenová třída, modelovna, ateliér, třída hudební nauky, koncertní sál, apod.

d)      do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy

e)      při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci  povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu

f)        nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci  tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli

g)      v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce

h)      škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností

i)        opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno

 

 

Vyučovací hodiny a přestávky

a)      vyučovací hodina trvá 45 minut, 1,5 vyučovací hodiny trvá 70 minut, 0,5 vyučovací hodiny 25 minut

b)      vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými či desetiminutovými  přestávkami

c)      jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:

§         maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce

§         maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka

 

 

 

III.            Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 

 

1.   Bezpečnost a ochranu zdraví žáků  zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými   

      pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a  

      jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

 

2.   Žáci  jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem  

      hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy.  

      Zápis se provede do třídní knihy.

 

3.   Při školních akcích konaných mimo budovu školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje  

      bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Škola   

      zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 5 minut před dobou  

      shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na   

      předem určeném místě a v předem určeném čase. O akcích mimo budovu školy jsou   

      zákonní zástupci žáka informováni nejméně s několikadenním předstihem.

 

 

 

4.  Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené   

     pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných   

     výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský  

     průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola   

     písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným   

     zástupcem.

 

 

IV.            Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

1.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním    

     uměleckém vzdělávání.

 

a)  hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů; o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy

 

b)  žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - uspokojivý, 4 - neuspokojivý

 

c)  žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

- prospěl(a) s vyznamenáním

- prospěl(a)

- neprospěl(a)

 

d)   žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5; není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5

 

e)  žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý; žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý

 

f)   nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení tohoto pololetí; nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno do konce měsíce září následujícího školního roku.

 

 

 

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem  1. 1. 2007

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Vladislav Horek

                                                                                    ředitel školy